Rada Nadzorcza Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. 3 Maja 12 zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (okres przed ogłoszeniem upadłości spółdzielni) oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości Spółdzielni i zapisami ustawy o rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” należy składać  w sekretariacie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: 00-391 Warszawa, ul. 3 Maja 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółdzielni.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu.
  2. Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych – wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat.
  3. Kopię polisy ubezpieczeniowej.
  4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  5. Termin przeprowadzenia badania oraz sporządzenia opinii i raportu.
  6. Cenę (netto, VAT, brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, z uwzględnieniem nakładu pracy na przeprowadzanie badania bezpośrednio w Spółdzielni.

Rada Nadzorcza Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Kontakt: tel. 22 625 14 61, e-mail: sekretariat@srodmiejska.waw.pl

Uchwały poprzedniej Rady Nadzorczej dotyczące zbycia majątku ŚSM i zgody na obciążenie poszczególnych nieruchomości

Prosimy o zapoznanie się z uchwałami Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, które podjęto w latach 2012 – 2014. Dotyczą one następujących kwestii:

Uchwała nr 20 z 14.06.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia prawa użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Grzybowskiej 9 lub jakiejkolwiek innej nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja polegająca na budowie budynku o funkcji biurowej, hipoteką do kwoty 20.000.000 zł

 uchwała 20-2012

Uchwała nr 6 z 18.12.2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do dysponowania majątkiem Spółdzielni na zasadach i wg uznania Zarządu.

uchwała 6-2013

Uchwała nr 4 z 02.04.2014 r. w sprawie wyrażenia warunkowej zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Grzybowskiej 9

Uchwała 4-2014auchwała 4-2014bUchwała nr 13 z 21.05.2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do dysponowania majątkiem Spółdzielni w postaci nieruchomości przy ul. Grzybowskiej 6/10, upoważnienie Zarządu do założenia spółki celowej.

uchwała 13-2014Uchwała nr 14 z 21.05.2014 w sprawie upoważnienia Zarządu do dysponowania majątkiem Spółdzielni w postaci nieruchomości tj. działki nr 5/6 i powołanie spółki celowej.

uchwała 14-2014

Uchwała nr 15 z 28.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wszystkich udziałów w spółkach kapitałowych, których udziałowcem jest ŚSM.

uchwała 15-2014Uchwała nr 16 z 28.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości będących w zasobach ŚSM

uchwała 16-2014

Uchwała nr 17 z 10.06.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie wszelkich nieruchomości do których Spółdzielnia posiada tytuły prawne lub w stosunku do których tytuł prawny na rzecz Spółdzielni zostanie ustanowiony w oparciu o prawomocne orzeczenia sądowe.

uchwała 17-2014