Informacja o ograniczeniu dostaw ciepła

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie z przykrością zawiadamia, że w dniu 23 marca 2015 r. nastąpiło ograniczenie dostaw ciepła o 50% spowodowane brakiem możliwości zapłaty przez Spółdzielnię zobowiązań zaległych i bieżących wobec Veolia Energia Warszawa S.A.

Warunkiem przywrócenia pełnej dostawy ciepła jest dokonanie wpłaty kwoty 501.417,89 zł na rachunek bankowy 50 1240 6003 1111 0000 4940 1093.

Zarząd w dalszym ciągu czyni starania aby zapobiec całkowitemu wstrzymaniu dostaw ciepła do obiektów Spółdzielni, zaplanowanemu na dzień 8 kwietnia 2015 r.

Komunikat 2015-03-24 – załącznik

Komunikat Rady Nadzorczej ŚSM

Szanowni Państwo,

Niniejszym chcielibyśmy poinformować Państwa, że w dniu 19 lutego 2015 r. Rada Nadzorcza Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęła Uchwałę nr 11/2015 o oddelegowaniu pana Antoniego Marcina Frontczaka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie. W głosowaniu tajnym wzięło udział 12 członków Rady Nadzorczej na 13 obecnych. Antoni Marcin Frontczak nie brał udziału w głosowaniu. Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna, w składzie Liliana Wojda-Talacha i Danuta Radecka, stwierdziła oddanie 12 głosów za oddelegowaniem Antoniego Marcina Frontczaka do pełnienia funkcji Członka Zarządu, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Zenon Piasecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Informacja dla mieszkańców ul. Ptasiej 2, 4, 4a i ul. Zimnej 2

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyjaśnia, że ze względu na sytuację finansową (brak środków) nie można zrealizować wniosku mieszkańców budynków przy ul. Ptasiej 2, 4, 4a oraz ul. Zimnej 2 o zwołanie Zebrania Właścicieli.

Spółdzielnia utraciła płynność finansową w październiku 2014 roku, o czym poinformowaliśmy Państwa w komunikacie z dnia 13 marca 2015 r.

Załącznik – pismo z dnia 2015-03-16

Informacja dla mieszkańców ul. Jaśminowej i ul. Leszczyny

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie informuje, że w związku ze zmianą z dniem 12 lutego 2015 r. warunków dostarczania paliwa gazowego z PGNiG dla budynków położonych przy ul. Jaśminowej 2 i Leszczyny 4 i 10 oraz w związku z wypowiedzeniem z dniem 1 lutego 2015 r. umowy na ochronę budynków położonych przy ul. Jaśminowej 2 i Leszczyny 2, 2a, 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a i 10, ulega zmianie wysokość opłat czynszu.

Pisma z aktualnym wyliczeniem składników czynszu oraz rozliczenie zużycia centralnego ogrzewania i ciepłej wody zostaną przesłane na adres każdego lokalu po skorygowaniu dotychczasowych naliczeń w systemie księgowym Spółdzielni.

Załącznik – pismo z dnia 2015-03-16

Informacja Zarządu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że:

W dniach 26 stycznia – 10 lutego nie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zwołane w dniu 12.12.2014 r. w siedzibie Spółdzielni przy al. 3 Maja w Warszawie i odwołane w dniu 31.12.2014 r.

W siedzibie Spółdzielni nie zostały wyłożone materiały na wyżej wymienione Walne Zgromadzenie.

W siedzibie spółdzielni nie zostały złożone karty kandydatów na członków Rady Nadzorczej kadencji 2015-2018

Zgodnie ze Statusem Spółdzielni (§ 81. ust. 1) kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata, zatem kadencja obecnej Rady Nadzorczej upłynie w czerwcu 2015 r.

W dniu 18 lutego 2015 r. Sąd Rejestrowy oddalił skargi na wpis nowych władz Spółdzielni, wybranych w dniu 14 grudnia 2014 r.

W dniu 25 lutego 2015 r. Sąd Rejestrowy oddalił wniosek o wykreślenie Rady Nadzorczej wybranej w dniu 14 grudnia 2014 r. i Zarządu powołanego w dniu 14 grudnia 2014 r.

Załącznik:

Komunikat Zarządu ŚSM z dnia 4 marca 2015 r.