Komunikat Zarządu z dnia 5 października 2015 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej informuje
o następujących zdarzeniach:

Lustracja

Zakończyło się badanie lustracyjne działalności Spółdzielni za okres 1 stycznia 2010 r. – 14 grudnia 2014 r. Protokoły z lustracji zostaną udostępnione członkom Spółdzielni.

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Zarząd odmówił podpisania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2014.

Walne Zgromadzenie

Do dnia 05 października 2015 r. Sąd nie rozpoznał zażalenia Zarządu na odmowę ustalenie kosztów związanych ze zwołaniem i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia.

Sprawy bieżące

  1. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 08 czerwca 2015 r. uznał, że nie istnieją uchwały podjęte w dniu 14 grudnia 2014 r. w Centrum Prasowym Foksal przez rzekome Walne Zgromadzenie Członków:
  • w sprawie przyjęcia regulaminu obrad,
  • w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktów dotyczących odwołania członków Rady Nadzorczej oraz przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej.

Wyrok Sądu jest prawomocny.

  1. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się postępowanie o uznanie uchwał rzekomego Walnego Zgromadzenia obradującego w dniach 25 stycznia – 10 lutego 2015 r. za nieistniejące, sygn. akt IIC 465/15. W dniu 9 lipca 2015 r. Sąd I instancji oddalił wniosek o wyłączenie sędziego, złożony m. in. przez Krystynę R.
  1. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się postępowanie o uznanie uchwał Walnego Zgromadzenia obradującego we wrześniu 2014 r. za nieważne, sygn. akt IC 1189/14.

Postępowanie upadłościowe

W dniu 12 sierpnia 2015 r. Sędzia – komisarz ustanowił Radę Wierzycieli w następującym składzie:

  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Warszawie,
  2. Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście,
  3. Miasto Stołeczne Warszawa,
  4. Veolia Energia Warszawa SA,
  5. Rezanko Sitek Staniec kancelaria Adwokatów Sp. p.

W dniu 31 sierpnia 2015 r. Sędzia-komisarz oddalił wniosek o przyznanie kosztów związanych z badaniem sprawozdania finansowego za rok 2014 przez rewidenta.

Przypominamy o indywidualnych spotkaniach Zarządu z mieszkańcami, odbywających się w każdy poniedziałek w siedzibie Spółdzielni w godzinach 1300-1500.

0510-k1 0510-k2

Informacja o odwołaniu dyżuru Zarządu i Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej informuje, że w dniu 05 października 2015 r. nie odbędzie się dyżur Zarządu i Rady Nadzorczej.
W tym dniu zostało zaplanowane posiedzenie Rady Nadzorczej, zwołane w trybie pilnym, w związku z zarządzeniem Sądu w postępowaniu upadłościowym dotyczącym m. in. zgłoszenia wierzytelności przez Spółdzielnię dotyczącej funduszu remontowego i oddalenia wniosku Spółdzielni o przyznanie kosztów na badanie sprawozdania finansowego przez rewidenta wskazanego przez Radę Nadzorczą.