Władze Spółdzielni

Z dniem 14 grudnia 2014 roku w związku z uchwałami podjętymi przez Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie na Walnym Zgromadzeniu zwołanym przez Krajową Radę Spółdzielczą została powołana nowa Rada Nadzorcza ŚSM w składzie:

CHLEBIŃSKA ANNA
GAJEWSKI MICHAŁ
KULESZA-KRZEMIŃSKA KRYSTYNA
LESZCZYŃSKA JADWIGA
LITWIŃSKI DARIUSZ
PIASECKI ZENON
PYRKA RYSZARD
RADECKA DANUTA
STASZEWSKI JAN
WITKOWSKI LECH MAREK
WŁAST-MATUSZAK REMIGIUSZ
WOJDA-TALACHA LILIANA

Uwaga!

Kadencja Rady Nadzorczej wygasła w grudniu 2017r.

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie stanowią:

BOSZKO MAŁGORZATA ANNA – PREZES ZARZĄDU
FRONTCZAK ANTONI MARCIN – CZŁONEK ZARZĄDU

W dniu 20 kwietnia 2015 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłoszona została upadłość Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Na Sędziego–komisarza wyznaczono SRR MARCINA KRAWCZYKA, a na Syndyka Spółdzielni – WIESŁAWA OSTROWSKIEGO.

Na mocy postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 21.12.2017 roku, funkcję Syndyka Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej pełni Pan Krzysztof Gołąb.

Na mocy postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 15.06.2023 roku funkcję Syndyka Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej pełni Pan Marcin Kubiczek.

Obecnie funkcję Sędziego–Komisarza sprawuje SSR Jarosław Zarębski

Sędzia-Komisarz SSR Jarosław Zarębski
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
X Wydział Gospodarczy
dla spraw upadłościowych i naprawczych
ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa

Obecnie na mocy postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 19.06.2023 roku funkcję Zarządcy Tymczasowego Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej pełni Pan Marcin Kubiczek.