Komunikat Syndyka z dnia 25 czerwca 2015 r.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Syndyka nr 1/06/2015 z dnia 25 czerwca br., Komunikat ma na celu wyjaśnienie wierzycielom i członkom Spółdzielni sposobu zgłaszania przysługującym im wierzytelności, praw i roszczeń oraz składania wniosków o przekształcenie praw do lokalu.

Strona 1

Strona 2

W uzupełnieniu podajemy poniżej wyciąg z pomocnych przepisów ustawy Prawo spółdzielcze:

Art. 12. 1.

Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków – spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa;
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Art. 1714. 1.

Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Art. 541. 1.

Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do spółdzielni mieszkaniowych będących w likwidacji lub w upadłości.
2. Pisemne żądania, o których mowa w art. 12, 1714, 1715, 39, 48 i 481, składane są w wypadkach, o których mowa w ust. 1, do likwidatora lub syndyka masy upadłościowej spółdzielni.

Podsumowanie spotkań informacyjnych

Szanowni Państwo,
dziękujemy za tak liczną Państwa obecność na odbywających się w dniach 16-18 czerwca spotkaniach informacyjnych. Łącznie uczestniczyło w nich około 600 osób. Zarówno ta liczba, jak i ilość poruszanych przez Państwa tematów, opinii, wniosków, sygnalizowanych problemów i wątpliwości, stanowią czytelny dowód potrzeby kontynuacji spotkań informacyjnych w nadchodzących miesiącach. Na początku najbliższego tygodnia zostanie wydany komunikat stanowiący uzupełnienie i poszerzenie przekazywanych Państwu na zebraniach informacji.

Wzór wniosku do Sędziego-komisarza

Osobom zamierzającym zgłosić do Sądu fakt posiadania spółdzielczego prawa własnościowego, Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni w upadłości likwidacyjnej rekomenduje wykorzystanie dołączonego poniżej wzoru. Wnioski należy składać w dwóch oryginałach do postępowania X GUp 169/15 w związku ze sprawą o sygn. X GU 340/15 na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych przy ul. Czerniakowskiej 100A w nieprzekraczalnym terminie do 29 czerwca 2015 r. Wzór pisma odebrać można również w siedzibie Spółdzielni.

wzór wniosku