Rada Nadzorcza Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. 3 Maja 12 zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (okres przed ogłoszeniem upadłości spółdzielni) oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości Spółdzielni i zapisami ustawy o rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” należy składać  w sekretariacie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: 00-391 Warszawa, ul. 3 Maja 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółdzielni.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu.
  2. Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych – wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat.
  3. Kopię polisy ubezpieczeniowej.
  4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  5. Termin przeprowadzenia badania oraz sporządzenia opinii i raportu.
  6. Cenę (netto, VAT, brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, z uwzględnieniem nakładu pracy na przeprowadzanie badania bezpośrednio w Spółdzielni.

Rada Nadzorcza Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Kontakt: tel. 22 625 14 61, e-mail: sekretariat@srodmiejska.waw.pl