Sprzedaż

Tutaj znajdą Państwo ogłoszenia dotyczące powierzchni na sprzedaż należących do zasobów spółdzielni:

Syndyk masy upadłości

Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

zaprasza do udziału w przetargu (aukcji) na nabycie praw do nieruchomości oraz obiektów znajdujących się na nieruchomościach

  1. Przedmiotem przetargu jest:
  • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/16 z obrębu 5-03-06 położoną w Warszawie przy Al. Jana Pawła II oraz ul. Grzybowskiej o powierzchni 3.456 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o nr WA4M/00477421/6 wraz z prawem własności znajdujących się na niej obiektów, oraz (zbywane łącznie);
  • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/22 z obrębu 5-03-06 położoną w Warszawie przy Al. Jana Pawła II oraz ul. Grzybowskiej o powierzchni 2.051 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o nr WA4M/00481051/2 wraz z obiektami się na niej znajdującymi.
  1. Cena wywoławcza wynosi 73.800.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy złotych, 00/100) brutto.
  2. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie na rachunek bankowy masy upadłości Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie o numerze: 87 1160 2202 0000 0002 8116 2565 wadium w wysokości 7.380.000,00 zł  (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XVIII GUp 43/19 – Warszawa, działka 5/16 i 5/22)”.
  3. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 5 lipca 2023 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty).
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2023 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14, godz. 11:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w warunkach przetargu załączonych do pisma Syndyka z dnia 10 maja 2023 roku, znajdującego się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. XVIII GUp 43/19.
  6. Z zatwierdzonymi warunkami przetargu zapoznać można się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod sygn. XVIII GUp 43/19 oraz w Biurze Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65 lok 3 w Warszawie.
  7. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w Biurze Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65 lok. 3 w Warszawie, tel. (22) 843 44 12, sekretariat@kgkancelaria.pl