KOMUNIKAT SYNDYKA ŚSM dla WIERZYCIELI Nr 1/04/2015

Warszawa, 22 kwietnia 2015 rok

Wiesław Ostrowski syndyk

Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

 

sygn. akt X GUp 169/15      

 

KOMUNIKAT SYNDYKA ŚSM

dla WIERZYCIELI

Nr 1/04/2015

 

Jako syndyk Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, informuję że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 20 kwietnia 2015 roku ogłoszona została upadłość Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Na Sędziego – komisarza wyznaczono SRR Marcina Krawczyka, a na syndyka Wiesława Ostrowskiego.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesiąca od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. nr 60, poz. 535 z późniejszymi zmianami ) przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy – adres jak wyżej, sygn. akt X GUp 169/15.

Niniejsze postępowanie upadłościowe uznaje się za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku (Dz. U. UE L z dnia 30 czerwca 2000 r.).

Ewentualnych zgłoszeń wierzytelności, spełniających wymogi art. 236, 239, 240 prawa upadłościowego i naprawczego, należy dokonać w dwóch egzemplarzach na adres:

 

Sędzia-komisarz SSR Marcin Krawczyk

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych

ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

sygn. akt X GUp 169/15.

 

Wiesław Ostrowski

Syndyk

KOMUNIKAT SYNDYKA Nr 2/04/2015

Warszawa, 22 kwietnia 2015 rok

 

Wiesław Ostrowski syndyk

Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

 

sygn. akt X GUp 169/15      

 

KOMUNIKAT SYNDYKA

Nr 2/04/2015

 

Jako syndyk Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, informuję iż w dniu 27 kwietnia 2015 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni, Al. 3-go Maja 12 w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne dla pracowników i współpracowników (dotyczy umowy zlecenie, o dzieło i innych) Spółdzielni.

Wiesław Ostrowski

Syndyk

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ogłasza upadłość Spółdzielni

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2015 r.

  KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia br. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, została ogłoszona upadłość Spółdzielni. Sąd wyznaczył Syndyka w osobie Pana Wiesława Ostrowskiego, tymczasowego nadzorcy sądowego Spółdzielni. W związku z ogłoszeniem upadłości ulegną zawieszeniu egzekucje prowadzone przez komorników, co oznacza, że:

  • przestaną obowiązywać zajęcia Państwa czynszów – czynsz będą Państwo płacić tylko na rachunek bankowy Spółdzielni
  • Spółdzielnia zacznie płacić za media (wodę, c.o., energię elektryczną, wywóz śmieci)

Zarząd planuje zorganizowanie w najbliższym czasie spotkań z członkami Spółdzielni, na których zostaną Państwo poinformowani o zaistniałej sytuacji i jej skutkach.

Ponadto informujemy Państwa, że:

  • w dniu 10 marca 2015 r. Rada Nadzorcza wykluczyła z grona członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odwołanych 14 grudnia 2014 roku członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
  • w dniu 14 kwietnia br. rozpoczęła się lustracja Spółdzielni pełna
    i inwestycyjna, prowadzona przez Krajową Radę Spółdzielczą. Spółdzielnia poddana została lustracji za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 14 grudnia 2014 r.
  • w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie toczy się postępowanie dotyczące podejrzenia popełnienia kilkudziesięciu czynów, m.in. z art. 231 § 1, 286 § 1, 296 § 1 i 3 Kodeksu karnego (sygn. akt: VI DS 259/14). Śledztwo to obecnie stało się również przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Treść komunikatu

Postanowienie Sądu

Pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił w całości decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Zarząd zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniesionego przez Spółdzielnię odwołania Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 31 marca 2015 r. uchylił w całości decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27 listopada 2014 r. nakazującą rozbiórkę budynku położonego przy ul. Leszczyny 10 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Decyzja

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego