Komunikat Zarządu z dnia 9 listopada 2015 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej informuje
o następujących zdarzeniach:

Postępowanie upadłościowe
W dniach 10 – 12 sierpnia 2015 r. Zarząd, a następnie w dniu 03 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza, zwróciły się do Syndyka z prośbą o udzielenie informacji o czynności podjętych w celu odzyskania majątku Spółdzielni.

W dniu 21 października 2015 r. Zarząd zwrócił się do Sędziego Komisarza
o rozstrzygniecie, czy dokumentacja korporacyjna Spółdzielni, związana
z funkcjonowaniem organów statutowych, w tym akta członkowskie, winna zostać wydana Syndykowi, czy też wystarczy, że Syndyk posiada wiedzę o miejscu jej przechowywania.

W dniu 03 listopada 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wierzycieli.

Sprawozdanie finansowe za rok 2014
Zarząd wyjaśnia, że odmówił podpisania sprawozdania finansowego za rok 2014 r.
ze względu m. in. na brak w Spółdzielni dokumentów księgowych zabezpieczonych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w śledztwie o sygn. akt VI Ds 259/14, brak możliwości ustalenia sald na dzień 31 grudnia 2014 r. ze względu na nierozliczenie rachunku powierniczego oraz transakcji zawartych w roku 2014 przez Spółdzielnię, wątpliwości co do prawidłowości i rzetelności księgowań za okres od 01 stycznia 2014  do 14 grudnia 2014 r.

Audyt księgowy
Spółdzielnia została poddana audytowi księgowemu za okres od 01 stycznia 2014 r. do 19 kwietnia 2015 r. Przewidywany termin zakończenia audytu – 31 grudnia 2015 r.

Lustracja
Na dzień 13 listopada 2015 r. zostało zaplanowane podpisanie Protokołu badania lustracyjnego działalności Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2010 r. do 14 grudnia 2014 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich
W dniu 14 maja 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o stwierdzenie nieważności następujących uchwał byłej Rady Nadzorczej:
–    nr 20/2012 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości;
–    nr 6/2013 w sprawie upoważnienia byłego Zarząd do dysponowania i obrotu majątkiem Spółdzielni na zasadach i według jego uznania;
–    nr 13/2104 i 14/2014 w sprawie upoważnienia byłego Zarządu do dysponowania majątkiem Spółdzielni;
–    nr 15/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w spółkach kapitałowych, których udziałowcem jest Spółdzielnia;
–    nr 16/2014 w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie wszelkich nieruchomości stanowiących zasoby Spółdzielni, co do których posiada ona tytuły prawne;
–    nr 17/2014 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie wszelkich nieruchomości stanowiących zasoby Spółdzielni, co do których posiada ona tytuły prawne lub tytuł taki zostanie na jej rzecz ustanowiony w oparciu o prawomocne orzeczenia sądowe.

Sprawy bieżące
Wbrew rozpowszechnianym informacjom, prawomocny jest wyrok z dnia 08 czerwca 2015 r., w którym Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że nie istnieją uchwały podjęte w dniu 14 grudnia 2014 r. w Centrum Prasowym Foksal przez rzekome Walne Zgromadzenie Członków.

Przypominamy o indywidualnych spotkaniach Zarządu z mieszkańcami, odbywających się w każdy poniedziałek w siedzibie Spółdzielni w godzinach 13:00-15:00. Zapraszamy.

 

komunikat09111 komunikat09112