Pismo Zarządu w sprawie przekształceń własności lokali mieszkalnych

Szanowni Państwo,

w dniu 7 marca 2016 r. Zarząd zwrócił się do Syndyka z prośbą o udzielenie informacji na temat stanu i harmonogramu dokonywania przekształceń ograniczonych praw do lokali w odrębną własność lokali na wniosek członków Spółdzielni.
W ocenie Zarządu, w postępowaniu upadłościowym spółdzielni mieszkaniowych zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków ma wyższy priorytet niż zaspokajanie wierzycieli.

Poniżej pełna treść pisma:z-334-2016

Protokoły lustracji Spółdzielni

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 81. ust. 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej przedstawia do wiadomości Członków Spółdzielni protokoły lustracji pełnej i inwestycyjnej działalności Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2010 r. do 14 grudnia 2014 r. przeprowadzonej w dniach 14 kwietnia – 30 września 2015 r. przez Krajową Radę Spółdzielczą. Na podstawie ustaleń lustracji przedstawione zostały Spółdzielni dwa listy polustracyjne (z dn. 4 grudnia 2015 r. i 18 stycznia 2016 r.) zawierające łącznie 46 wniosków do realizacji (w tym wniosek o wdrożenie 17 niezrealizowanych wniosków wydanych w wyniku poprzedniej lustracji Spółdzielni za okres 2007 – 2009).

Protokół lustracji pełnej działalności Spółdzielni – 50 Mb.
Protokół lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni – 15 Mb.

Komunikat Rady Nadzorczej i Zarządu z dnia 21 grudnia 2015 r.

Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza i Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej informują o następujących zdarzeniach:

Postępowanie Upadłościowe – sygn. akt X GUp 169/15

W dniu 03 listopada 2015 r. Rada Wierzycieli podjęła uchwały zezwalające Syndykowi
na uznanie powództwa Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych w okresie pomiędzy 12 czerwca 2012 r.
a 10 czerwca 2014 r., podjętych w sprawie sprzedaży i obciążania majątku Spółdzielni. Postępowanie toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. akt II C 369/15.

W dniu 2 grudnia 2015 r. Syndyk złożył Sędziemu – Komisarzowi SSR,
Ewie Królikowskiej–Saks sprawozdanie z działalności oraz rachunkowe za okres od
1 sierpnia do 31 października 2015 r. W sprawozdaniu m. in. podał, że jednym
z najistotniejszych postępowań administracyjnych, które prowadzi, jest podział nieruchomości położonej przy Al. Jana Pawła II nr 20 (opisanej w księdze wieczystej
nr WA4M/00441910/0). Jak wynika ze sprawozdania, cyt.: „Przygotowane zostały mapy do celów podziałowych a postępowanie znajduje się na końcowym etapie […]”.

Wierzyciele mogą zapoznać się ze sprawozdaniem Syndyka w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A, po wskazaniu sygnatury akt
X GUp 169/15.

Rada Nadzorcza zwróciła się do Sędziego – Komisarza z wnioskiem o zobowiązanie Syndyka do przekazania organom Spółdzielni informacji na temat działań podjętych
i planowanych w celu unieważnienia lub ubezskutecznienia czynności prawnych, które spowodowały zadłużenie Spółdzielni oraz o ustalenie reguł przekazywania informacji przez Syndyka na prośbę organów statutowych Spółdzielni.

Dotychczas Sąd nie rozpoznał zażalenia Zarządu na odmowę ustalenia kosztów
na zwołanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.

Lustracja Spółdzielni

Lustracja Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2010 r. do 14 grudnia 2014 r. wykazała szereg istotnych uchybień w zakresie m.in.:

 •  zwoływania i przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia;
 •  podejmowania przez organy Spółdzielni uchwał w sprawach nienależących do ich kompetencji;
 •  braku uregulowania stanu terenowo – prawnego części gruntów we władaniu Spółdzielni;
 •  braku ujawnienia w księdze wieczystej budynku przy Al. Jana Pawła II nr 20;
 • zawierania umów zbycia nieruchomości i najmu lokali użytkowych;
 • rozliczenia adaptacji pomieszczeń ogólnego użytku zlokalizowanych na XVI piętrach budynków osiedla „Za Żelazną Bramą”, przebudowanych na lokale mieszkalne;
 •  remontu instalacji elektrycznej w budynku nr 9 przy ul. Grzybowskiej;
 • zawierania umów zlecenia robót remontowych itd.

Z protokołu lustracji m.in. wynika, że:

 • nakłady poniesione przez Spółdzielnię bez wiedzy i zgody Walnego Zgromadzenia na inwestycję przy Placu Mirowskim (garaż podziemny), wyniosły ogółem 6.157.924,85 zł. Zdaniem lustratora, cyt.: „Zasadnicze wątpliwości budzi sposób i źródła finansowania tego zadania.”;
 • cena sprzedaży nieruchomości przy ul. Grzybowskiej 6/10A została zaniżona w stosunku do nakładów poniesionych przez Spółdzielnię na realizację inwestycji, których wartość kształtowała się na poziomie kwoty 28.808.882 zł, przy czym w specyfikacji poniesionych kosztów lustrator nie uwzględnił, cyt.: „wartości szacunkowej działki gruntu objętej zadaniem inwestycyjnym”.

W dniu 16 grudnia 2015 r. władze Spółdzielni otrzymały List polustracyjny Krajowej Rady Spółdzielczej zawierający 34 wnioski do realizacji, w tym wniosek o wdrożenie
17 niezrealizowanych wniosków wydanych w wyniku poprzedniej lustracji Spółdzielni
za okres 2007 – 2009.

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z Protokołami lustracji Spółdzielni
w siedzibie Spółdzielni przy Al. 3 Maja 12 w godz. 11ºº – 15ºº bądź otrzymać ich kopię,
po uiszczeniu opłaty. Informacji w tej sprawie udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy
i Wyodrębnień (tel. 22 625 – 43 – 54).

Sprawy bieżące

Najbliższy dyżur Zarządu i Rady Nadzorczej został zaplanowany na 18 stycznia 2016 r.

 

 Szanowni Państwo,

upływający rok 2015 był dla naszej Spółdzielni
rokiem wyjątkowo trudnym, obfitującym w znaczące wydarzenia.
To, jaki będzie nadchodzący rok, zależy także od Państwa.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu zdrowia, spokoju i radości
oraz szczęśliwego Nowego Roku 2016.

Małgorzata Boszko – Prezes Zarządu
Antoni Marcin Frontczak – Członek Zarządu
Zenon Piasecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Liliana Wojda–Talacha – Sekretarz Rady Nadzorczej

komunikat151231-1 komunikat151231-2

Komunikat Zarządu z dnia 9 listopada 2015 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej informuje
o następujących zdarzeniach:

Postępowanie upadłościowe
W dniach 10 – 12 sierpnia 2015 r. Zarząd, a następnie w dniu 03 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza, zwróciły się do Syndyka z prośbą o udzielenie informacji o czynności podjętych w celu odzyskania majątku Spółdzielni.

W dniu 21 października 2015 r. Zarząd zwrócił się do Sędziego Komisarza
o rozstrzygniecie, czy dokumentacja korporacyjna Spółdzielni, związana
z funkcjonowaniem organów statutowych, w tym akta członkowskie, winna zostać wydana Syndykowi, czy też wystarczy, że Syndyk posiada wiedzę o miejscu jej przechowywania.

W dniu 03 listopada 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wierzycieli.

Sprawozdanie finansowe za rok 2014
Zarząd wyjaśnia, że odmówił podpisania sprawozdania finansowego za rok 2014 r.
ze względu m. in. na brak w Spółdzielni dokumentów księgowych zabezpieczonych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w śledztwie o sygn. akt VI Ds 259/14, brak możliwości ustalenia sald na dzień 31 grudnia 2014 r. ze względu na nierozliczenie rachunku powierniczego oraz transakcji zawartych w roku 2014 przez Spółdzielnię, wątpliwości co do prawidłowości i rzetelności księgowań za okres od 01 stycznia 2014  do 14 grudnia 2014 r.

Audyt księgowy
Spółdzielnia została poddana audytowi księgowemu za okres od 01 stycznia 2014 r. do 19 kwietnia 2015 r. Przewidywany termin zakończenia audytu – 31 grudnia 2015 r.

Lustracja
Na dzień 13 listopada 2015 r. zostało zaplanowane podpisanie Protokołu badania lustracyjnego działalności Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2010 r. do 14 grudnia 2014 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich
W dniu 14 maja 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o stwierdzenie nieważności następujących uchwał byłej Rady Nadzorczej:
–    nr 20/2012 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości;
–    nr 6/2013 w sprawie upoważnienia byłego Zarząd do dysponowania i obrotu majątkiem Spółdzielni na zasadach i według jego uznania;
–    nr 13/2104 i 14/2014 w sprawie upoważnienia byłego Zarządu do dysponowania majątkiem Spółdzielni;
–    nr 15/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w spółkach kapitałowych, których udziałowcem jest Spółdzielnia;
–    nr 16/2014 w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie wszelkich nieruchomości stanowiących zasoby Spółdzielni, co do których posiada ona tytuły prawne;
–    nr 17/2014 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie wszelkich nieruchomości stanowiących zasoby Spółdzielni, co do których posiada ona tytuły prawne lub tytuł taki zostanie na jej rzecz ustanowiony w oparciu o prawomocne orzeczenia sądowe.

Sprawy bieżące
Wbrew rozpowszechnianym informacjom, prawomocny jest wyrok z dnia 08 czerwca 2015 r., w którym Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że nie istnieją uchwały podjęte w dniu 14 grudnia 2014 r. w Centrum Prasowym Foksal przez rzekome Walne Zgromadzenie Członków.

Przypominamy o indywidualnych spotkaniach Zarządu z mieszkańcami, odbywających się w każdy poniedziałek w siedzibie Spółdzielni w godzinach 13:00-15:00. Zapraszamy.

 

komunikat09111 komunikat09112

Komunikat Zarządu z dnia 5 października 2015 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej informuje
o następujących zdarzeniach:

Lustracja

Zakończyło się badanie lustracyjne działalności Spółdzielni za okres 1 stycznia 2010 r. – 14 grudnia 2014 r. Protokoły z lustracji zostaną udostępnione członkom Spółdzielni.

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Zarząd odmówił podpisania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2014.

Walne Zgromadzenie

Do dnia 05 października 2015 r. Sąd nie rozpoznał zażalenia Zarządu na odmowę ustalenie kosztów związanych ze zwołaniem i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia.

Sprawy bieżące

 1. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 08 czerwca 2015 r. uznał, że nie istnieją uchwały podjęte w dniu 14 grudnia 2014 r. w Centrum Prasowym Foksal przez rzekome Walne Zgromadzenie Członków:
 • w sprawie przyjęcia regulaminu obrad,
 • w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktów dotyczących odwołania członków Rady Nadzorczej oraz przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej.

Wyrok Sądu jest prawomocny.

 1. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się postępowanie o uznanie uchwał rzekomego Walnego Zgromadzenia obradującego w dniach 25 stycznia – 10 lutego 2015 r. za nieistniejące, sygn. akt IIC 465/15. W dniu 9 lipca 2015 r. Sąd I instancji oddalił wniosek o wyłączenie sędziego, złożony m. in. przez Krystynę R.
 1. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się postępowanie o uznanie uchwał Walnego Zgromadzenia obradującego we wrześniu 2014 r. za nieważne, sygn. akt IC 1189/14.

Postępowanie upadłościowe

W dniu 12 sierpnia 2015 r. Sędzia – komisarz ustanowił Radę Wierzycieli w następującym składzie:

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Warszawie,
 2. Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście,
 3. Miasto Stołeczne Warszawa,
 4. Veolia Energia Warszawa SA,
 5. Rezanko Sitek Staniec kancelaria Adwokatów Sp. p.

W dniu 31 sierpnia 2015 r. Sędzia-komisarz oddalił wniosek o przyznanie kosztów związanych z badaniem sprawozdania finansowego za rok 2014 przez rewidenta.

Przypominamy o indywidualnych spotkaniach Zarządu z mieszkańcami, odbywających się w każdy poniedziałek w siedzibie Spółdzielni w godzinach 1300-1500.

0510-k1 0510-k2

Informacja o odwołaniu dyżuru Zarządu i Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej informuje, że w dniu 05 października 2015 r. nie odbędzie się dyżur Zarządu i Rady Nadzorczej.
W tym dniu zostało zaplanowane posiedzenie Rady Nadzorczej, zwołane w trybie pilnym, w związku z zarządzeniem Sądu w postępowaniu upadłościowym dotyczącym m. in. zgłoszenia wierzytelności przez Spółdzielnię dotyczącej funduszu remontowego i oddalenia wniosku Spółdzielni o przyznanie kosztów na badanie sprawozdania finansowego przez rewidenta wskazanego przez Radę Nadzorczą.

Komunikat Zarządu z dnia 1 września 2015 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej informuje
o następujących zdarzeniach:

Postępowanie Upadłościowe
W dniu 12 sierpnia 2015 r. Sędzia – komisarz ustanowił Radę Wierzycieli w następującym składzie:
a)    Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Warszawie,
b)    Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście,
c)    Miasto Stołeczne Warszawa,
d)    Veolia Energia Warszawa SA,
e)    Rezanko Sitek Staniec kancelaria Adwokatów Sp. p.

Walne Zgromadzenie
Do dnia dzisiejszego Sąd nie rozpoznał zażalenia Zarządu na odmowę ustalenie kosztów związanych ze zwołaniem i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia.

Sprawy bieżące
Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 08 czerwca 2015 r. uznał, że nie istnieją uchwały podjęte przez rzekome Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 14 grudnia 2014 roku w Centrum Prasowym Foksal:
–    dotycząca przyjęcia regulaminu obrad,
–   dotycząca wykreślenia z porządku obrad punktów dotyczących odwołania członków Rady Nadzorczej oraz przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej.
Wyrok Sądu jest prawomocny.

rw

wyrok08

1 2 3