Komunikat Rady Nadzorczej i Zarządu z dnia 21 grudnia 2015 r.

Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza i Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej informują o następujących zdarzeniach:

Postępowanie Upadłościowe – sygn. akt X GUp 169/15

W dniu 03 listopada 2015 r. Rada Wierzycieli podjęła uchwały zezwalające Syndykowi
na uznanie powództwa Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych w okresie pomiędzy 12 czerwca 2012 r.
a 10 czerwca 2014 r., podjętych w sprawie sprzedaży i obciążania majątku Spółdzielni. Postępowanie toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. akt II C 369/15.

W dniu 2 grudnia 2015 r. Syndyk złożył Sędziemu – Komisarzowi SSR,
Ewie Królikowskiej–Saks sprawozdanie z działalności oraz rachunkowe za okres od
1 sierpnia do 31 października 2015 r. W sprawozdaniu m. in. podał, że jednym
z najistotniejszych postępowań administracyjnych, które prowadzi, jest podział nieruchomości położonej przy Al. Jana Pawła II nr 20 (opisanej w księdze wieczystej
nr WA4M/00441910/0). Jak wynika ze sprawozdania, cyt.: „Przygotowane zostały mapy do celów podziałowych a postępowanie znajduje się na końcowym etapie […]”.

Wierzyciele mogą zapoznać się ze sprawozdaniem Syndyka w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A, po wskazaniu sygnatury akt
X GUp 169/15.

Rada Nadzorcza zwróciła się do Sędziego – Komisarza z wnioskiem o zobowiązanie Syndyka do przekazania organom Spółdzielni informacji na temat działań podjętych
i planowanych w celu unieważnienia lub ubezskutecznienia czynności prawnych, które spowodowały zadłużenie Spółdzielni oraz o ustalenie reguł przekazywania informacji przez Syndyka na prośbę organów statutowych Spółdzielni.

Dotychczas Sąd nie rozpoznał zażalenia Zarządu na odmowę ustalenia kosztów
na zwołanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.

Lustracja Spółdzielni

Lustracja Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2010 r. do 14 grudnia 2014 r. wykazała szereg istotnych uchybień w zakresie m.in.:

  •  zwoływania i przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia;
  •  podejmowania przez organy Spółdzielni uchwał w sprawach nienależących do ich kompetencji;
  •  braku uregulowania stanu terenowo – prawnego części gruntów we władaniu Spółdzielni;
  •  braku ujawnienia w księdze wieczystej budynku przy Al. Jana Pawła II nr 20;
  • zawierania umów zbycia nieruchomości i najmu lokali użytkowych;
  • rozliczenia adaptacji pomieszczeń ogólnego użytku zlokalizowanych na XVI piętrach budynków osiedla „Za Żelazną Bramą”, przebudowanych na lokale mieszkalne;
  •  remontu instalacji elektrycznej w budynku nr 9 przy ul. Grzybowskiej;
  • zawierania umów zlecenia robót remontowych itd.

Z protokołu lustracji m.in. wynika, że:

  • nakłady poniesione przez Spółdzielnię bez wiedzy i zgody Walnego Zgromadzenia na inwestycję przy Placu Mirowskim (garaż podziemny), wyniosły ogółem 6.157.924,85 zł. Zdaniem lustratora, cyt.: „Zasadnicze wątpliwości budzi sposób i źródła finansowania tego zadania.”;
  • cena sprzedaży nieruchomości przy ul. Grzybowskiej 6/10A została zaniżona w stosunku do nakładów poniesionych przez Spółdzielnię na realizację inwestycji, których wartość kształtowała się na poziomie kwoty 28.808.882 zł, przy czym w specyfikacji poniesionych kosztów lustrator nie uwzględnił, cyt.: „wartości szacunkowej działki gruntu objętej zadaniem inwestycyjnym”.

W dniu 16 grudnia 2015 r. władze Spółdzielni otrzymały List polustracyjny Krajowej Rady Spółdzielczej zawierający 34 wnioski do realizacji, w tym wniosek o wdrożenie
17 niezrealizowanych wniosków wydanych w wyniku poprzedniej lustracji Spółdzielni
za okres 2007 – 2009.

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z Protokołami lustracji Spółdzielni
w siedzibie Spółdzielni przy Al. 3 Maja 12 w godz. 11ºº – 15ºº bądź otrzymać ich kopię,
po uiszczeniu opłaty. Informacji w tej sprawie udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy
i Wyodrębnień (tel. 22 625 – 43 – 54).

Sprawy bieżące

Najbliższy dyżur Zarządu i Rady Nadzorczej został zaplanowany na 18 stycznia 2016 r.

 

 Szanowni Państwo,

upływający rok 2015 był dla naszej Spółdzielni
rokiem wyjątkowo trudnym, obfitującym w znaczące wydarzenia.
To, jaki będzie nadchodzący rok, zależy także od Państwa.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu zdrowia, spokoju i radości
oraz szczęśliwego Nowego Roku 2016.

Małgorzata Boszko – Prezes Zarządu
Antoni Marcin Frontczak – Członek Zarządu
Zenon Piasecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Liliana Wojda–Talacha – Sekretarz Rady Nadzorczej

komunikat151231-1 komunikat151231-2