Komunikat Zarządu z dnia 1 września 2015 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej informuje
o następujących zdarzeniach:

Postępowanie Upadłościowe
W dniu 12 sierpnia 2015 r. Sędzia – komisarz ustanowił Radę Wierzycieli w następującym składzie:
a)    Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Warszawie,
b)    Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście,
c)    Miasto Stołeczne Warszawa,
d)    Veolia Energia Warszawa SA,
e)    Rezanko Sitek Staniec kancelaria Adwokatów Sp. p.

Walne Zgromadzenie
Do dnia dzisiejszego Sąd nie rozpoznał zażalenia Zarządu na odmowę ustalenie kosztów związanych ze zwołaniem i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia.

Sprawy bieżące
Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 08 czerwca 2015 r. uznał, że nie istnieją uchwały podjęte przez rzekome Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 14 grudnia 2014 roku w Centrum Prasowym Foksal:
–    dotycząca przyjęcia regulaminu obrad,
–   dotycząca wykreślenia z porządku obrad punktów dotyczących odwołania członków Rady Nadzorczej oraz przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej.
Wyrok Sądu jest prawomocny.

rw

wyrok08

Przerwa w dostawie ciepła w dniu 21 lipca 2015 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, że z powodu konieczności przeprowadzenia przez firmę Veolia Energia Warszawa S.A. niezbędnych prac na sieci ciepłowniczej, w dniu 21.07.2015 w godz. 6:00 – 22:00 nastąpi czasowe wstrzymanie dostawy ciepła w budynkach położonych przy ul. Grzybowskiej 3, 5, 6/10, 9 i 12/14, Twardej 16a, oraz przy Al. Jana Pawła II 20.

Komunikat firmy Veolia Energia Warszawa S.A.

Komunikat Syndyka z dnia 25 czerwca 2015 r.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Syndyka nr 1/06/2015 z dnia 25 czerwca br., Komunikat ma na celu wyjaśnienie wierzycielom i członkom Spółdzielni sposobu zgłaszania przysługującym im wierzytelności, praw i roszczeń oraz składania wniosków o przekształcenie praw do lokalu.

Strona 1

Strona 2

W uzupełnieniu podajemy poniżej wyciąg z pomocnych przepisów ustawy Prawo spółdzielcze:

Art. 12. 1.

Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków – spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa;
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Art. 1714. 1.

Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Art. 541. 1.

Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do spółdzielni mieszkaniowych będących w likwidacji lub w upadłości.
2. Pisemne żądania, o których mowa w art. 12, 1714, 1715, 39, 48 i 481, składane są w wypadkach, o których mowa w ust. 1, do likwidatora lub syndyka masy upadłościowej spółdzielni.

Podsumowanie spotkań informacyjnych

Szanowni Państwo,
dziękujemy za tak liczną Państwa obecność na odbywających się w dniach 16-18 czerwca spotkaniach informacyjnych. Łącznie uczestniczyło w nich około 600 osób. Zarówno ta liczba, jak i ilość poruszanych przez Państwa tematów, opinii, wniosków, sygnalizowanych problemów i wątpliwości, stanowią czytelny dowód potrzeby kontynuacji spotkań informacyjnych w nadchodzących miesiącach. Na początku najbliższego tygodnia zostanie wydany komunikat stanowiący uzupełnienie i poszerzenie przekazywanych Państwu na zebraniach informacji.

1 21 22 23 24 25 27