Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ogłasza upadłość Spółdzielni

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2015 r.

  KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia br. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, została ogłoszona upadłość Spółdzielni. Sąd wyznaczył Syndyka w osobie Pana Wiesława Ostrowskiego, tymczasowego nadzorcy sądowego Spółdzielni. W związku z ogłoszeniem upadłości ulegną zawieszeniu egzekucje prowadzone przez komorników, co oznacza, że:

  • przestaną obowiązywać zajęcia Państwa czynszów – czynsz będą Państwo płacić tylko na rachunek bankowy Spółdzielni
  • Spółdzielnia zacznie płacić za media (wodę, c.o., energię elektryczną, wywóz śmieci)

Zarząd planuje zorganizowanie w najbliższym czasie spotkań z członkami Spółdzielni, na których zostaną Państwo poinformowani o zaistniałej sytuacji i jej skutkach.

Ponadto informujemy Państwa, że:

  • w dniu 10 marca 2015 r. Rada Nadzorcza wykluczyła z grona członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odwołanych 14 grudnia 2014 roku członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
  • w dniu 14 kwietnia br. rozpoczęła się lustracja Spółdzielni pełna
    i inwestycyjna, prowadzona przez Krajową Radę Spółdzielczą. Spółdzielnia poddana została lustracji za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 14 grudnia 2014 r.
  • w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie toczy się postępowanie dotyczące podejrzenia popełnienia kilkudziesięciu czynów, m.in. z art. 231 § 1, 286 § 1, 296 § 1 i 3 Kodeksu karnego (sygn. akt: VI DS 259/14). Śledztwo to obecnie stało się również przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Treść komunikatu

Postanowienie Sądu

Pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił w całości decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Zarząd zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniesionego przez Spółdzielnię odwołania Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 31 marca 2015 r. uchylił w całości decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27 listopada 2014 r. nakazującą rozbiórkę budynku położonego przy ul. Leszczyny 10 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Decyzja

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Informacja o ograniczeniu dostaw ciepła

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie z przykrością zawiadamia, że w dniu 23 marca 2015 r. nastąpiło ograniczenie dostaw ciepła o 50% spowodowane brakiem możliwości zapłaty przez Spółdzielnię zobowiązań zaległych i bieżących wobec Veolia Energia Warszawa S.A.

Warunkiem przywrócenia pełnej dostawy ciepła jest dokonanie wpłaty kwoty 501.417,89 zł na rachunek bankowy 50 1240 6003 1111 0000 4940 1093.

Zarząd w dalszym ciągu czyni starania aby zapobiec całkowitemu wstrzymaniu dostaw ciepła do obiektów Spółdzielni, zaplanowanemu na dzień 8 kwietnia 2015 r.

Komunikat 2015-03-24 – załącznik

Komunikat Rady Nadzorczej ŚSM

Szanowni Państwo,

Niniejszym chcielibyśmy poinformować Państwa, że w dniu 19 lutego 2015 r. Rada Nadzorcza Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęła Uchwałę nr 11/2015 o oddelegowaniu pana Antoniego Marcina Frontczaka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie. W głosowaniu tajnym wzięło udział 12 członków Rady Nadzorczej na 13 obecnych. Antoni Marcin Frontczak nie brał udziału w głosowaniu. Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna, w składzie Liliana Wojda-Talacha i Danuta Radecka, stwierdziła oddanie 12 głosów za oddelegowaniem Antoniego Marcina Frontczaka do pełnienia funkcji Członka Zarządu, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Zenon Piasecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Informacja dla mieszkańców ul. Ptasiej 2, 4, 4a i ul. Zimnej 2

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyjaśnia, że ze względu na sytuację finansową (brak środków) nie można zrealizować wniosku mieszkańców budynków przy ul. Ptasiej 2, 4, 4a oraz ul. Zimnej 2 o zwołanie Zebrania Właścicieli.

Spółdzielnia utraciła płynność finansową w październiku 2014 roku, o czym poinformowaliśmy Państwa w komunikacie z dnia 13 marca 2015 r.

Załącznik – pismo z dnia 2015-03-16

Informacja dla mieszkańców ul. Jaśminowej i ul. Leszczyny

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie informuje, że w związku ze zmianą z dniem 12 lutego 2015 r. warunków dostarczania paliwa gazowego z PGNiG dla budynków położonych przy ul. Jaśminowej 2 i Leszczyny 4 i 10 oraz w związku z wypowiedzeniem z dniem 1 lutego 2015 r. umowy na ochronę budynków położonych przy ul. Jaśminowej 2 i Leszczyny 2, 2a, 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a i 10, ulega zmianie wysokość opłat czynszu.

Pisma z aktualnym wyliczeniem składników czynszu oraz rozliczenie zużycia centralnego ogrzewania i ciepłej wody zostaną przesłane na adres każdego lokalu po skorygowaniu dotychczasowych naliczeń w systemie księgowym Spółdzielni.

Załącznik – pismo z dnia 2015-03-16

1 26 27 28 29 30