Informacja o ograniczeniu dostaw ciepła

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie z przykrością zawiadamia, że w dniu 23 marca 2015 r. nastąpiło ograniczenie dostaw ciepła o 50% spowodowane brakiem możliwości zapłaty przez Spółdzielnię zobowiązań zaległych i bieżących wobec Veolia Energia Warszawa S.A.

Warunkiem przywrócenia pełnej dostawy ciepła jest dokonanie wpłaty kwoty 501.417,89 zł na rachunek bankowy 50 1240 6003 1111 0000 4940 1093.

Zarząd w dalszym ciągu czyni starania aby zapobiec całkowitemu wstrzymaniu dostaw ciepła do obiektów Spółdzielni, zaplanowanemu na dzień 8 kwietnia 2015 r.

Komunikat 2015-03-24 – załącznik

Komunikat Rady Nadzorczej ŚSM

Szanowni Państwo,

Niniejszym chcielibyśmy poinformować Państwa, że w dniu 19 lutego 2015 r. Rada Nadzorcza Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęła Uchwałę nr 11/2015 o oddelegowaniu pana Antoniego Marcina Frontczaka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie. W głosowaniu tajnym wzięło udział 12 członków Rady Nadzorczej na 13 obecnych. Antoni Marcin Frontczak nie brał udziału w głosowaniu. Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna, w składzie Liliana Wojda-Talacha i Danuta Radecka, stwierdziła oddanie 12 głosów za oddelegowaniem Antoniego Marcina Frontczaka do pełnienia funkcji Członka Zarządu, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Zenon Piasecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Informacja dla mieszkańców ul. Ptasiej 2, 4, 4a i ul. Zimnej 2

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyjaśnia, że ze względu na sytuację finansową (brak środków) nie można zrealizować wniosku mieszkańców budynków przy ul. Ptasiej 2, 4, 4a oraz ul. Zimnej 2 o zwołanie Zebrania Właścicieli.

Spółdzielnia utraciła płynność finansową w październiku 2014 roku, o czym poinformowaliśmy Państwa w komunikacie z dnia 13 marca 2015 r.

Załącznik – pismo z dnia 2015-03-16

Informacja dla mieszkańców ul. Jaśminowej i ul. Leszczyny

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie informuje, że w związku ze zmianą z dniem 12 lutego 2015 r. warunków dostarczania paliwa gazowego z PGNiG dla budynków położonych przy ul. Jaśminowej 2 i Leszczyny 4 i 10 oraz w związku z wypowiedzeniem z dniem 1 lutego 2015 r. umowy na ochronę budynków położonych przy ul. Jaśminowej 2 i Leszczyny 2, 2a, 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a i 10, ulega zmianie wysokość opłat czynszu.

Pisma z aktualnym wyliczeniem składników czynszu oraz rozliczenie zużycia centralnego ogrzewania i ciepłej wody zostaną przesłane na adres każdego lokalu po skorygowaniu dotychczasowych naliczeń w systemie księgowym Spółdzielni.

Załącznik – pismo z dnia 2015-03-16

Informacja Zarządu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że:

W dniach 26 stycznia – 10 lutego nie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zwołane w dniu 12.12.2014 r. w siedzibie Spółdzielni przy al. 3 Maja w Warszawie i odwołane w dniu 31.12.2014 r.

W siedzibie Spółdzielni nie zostały wyłożone materiały na wyżej wymienione Walne Zgromadzenie.

W siedzibie spółdzielni nie zostały złożone karty kandydatów na członków Rady Nadzorczej kadencji 2015-2018

Zgodnie ze Statusem Spółdzielni (§ 81. ust. 1) kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata, zatem kadencja obecnej Rady Nadzorczej upłynie w czerwcu 2015 r.

W dniu 18 lutego 2015 r. Sąd Rejestrowy oddalił skargi na wpis nowych władz Spółdzielni, wybranych w dniu 14 grudnia 2014 r.

W dniu 25 lutego 2015 r. Sąd Rejestrowy oddalił wniosek o wykreślenie Rady Nadzorczej wybranej w dniu 14 grudnia 2014 r. i Zarządu powołanego w dniu 14 grudnia 2014 r.

Załącznik:

Komunikat Zarządu ŚSM z dnia 4 marca 2015 r.

Informacja o bonifikacie w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntu za rok 2015

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że o 50% bonifikatę w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu za 2015 rok mogą ubiegać się osoby fizyczne, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, a których dochód miesięczny brutto, przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym w 2014 r. nie przekroczył 1.891,73 zł.

Warunkiem uzyskania bonifikaty jest złożenie pomiędzy 2 a 11 marca br. w obsługującej Państwa Administracji Osiedla wypełnionego wniosku wraz z załącznikami. Druki odbierać można w kiosko-portierniach budynków lub pobrać ze strony Urzędu Miasta http://www.srodmiescie.warszawa.pl/uds/portal/web/uploads/pub/pages/page_326/text_images/wniosek_bonifikata-2015.pdf

Wszystkie wymagane dokumenty wymienione są na drugiej stronie wniosku w „POUCZENIU”.

Osoby, które wyodrębniły lokale ze Spółdzielni a których dochód miesięczny brutto, przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym w 2014 r. nie przekroczył 1.891,73 zł, mogą ubiegać się o bonifikatę bezpośrednio w Urzędzie Dzielnicy.

Pismo Zarządu ŚSM skierowane do Krajowej Rady Spółdzielczej

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ustosunkował się do pisma, jakie zostało na żądanie Krystyny Rubik wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą i skierowane do Sędziego Pani Doroty Bugajnej-Sporczyk, Przewodniczącej Wydziału XII Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.

załącznik: Pismo z dnia 24.02.2015 skierowane do KRS

Przypominamy, że:

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie na podstawie Uchwały nr Z/01/WZC/2014 Zarządu z dnia 31 grudnia 2014 r. odwołał Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie zwołane w XIII częściach w dniach 26 stycznia – 10 lutego 2015 r.

Odnośnik do publikacji

Oświadczenie Zarządu ŚSM

18.02.2015

OŚWIADCZENIE

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, powołany w dniu 14.12.2014r., zapewnia, że od momentu faktycznego przejęcia kontroli nad Spółdzielnią, czyni intensywne starania, żeby obronić mieszkańców wszystkich osiedli Spółdzielni przed skutkami negatywnego działania poprzednich władz.


Prosimy o cierpliwość i zrozumienie wyjątkowej sytuacji w jakiej usiłujemy przywrócić ład i porządek w Spółdzielni. Działania naprawcze blokowane są nie tylko przez czynności komorników, ale przede wszystkim przez osoby odpowiedzialne za zadłużenie Spółdzielni i wspierającą ich garstkę zagorzałych zwolenników. Osoby te nie tylko rozpowszechniają o nas nieprawdziwe informacje, ale grożą nam, próbują zastraszyć w obawie, że dotrzemy do kompromitujących je dokumentów i ujawnimy zdarzenia, których nie mieliśmy poznać. Do takich zdarzeń należy zbycie w dniu 10.12.2014r. lokalu użytkowego przy ul. Grzybowskiej 5, poza przetargiem i za zaniżoną cenę, firmie w której udziałowcem jest radca prawny z kancelarii prawnej odwołanego członka Rady Nadzorczej. Co istotne, również środki z tej transakcji nie wpłynęły do Spółdzielni, mimo zadłużenia choćby wobec dostawców mediów, ZUS, Urzędu Skarbowego.

W dniu 16.02.15r. zwolennicy odwołanych władz złożyli do Sądu wniosek o wpis Rady Nadzorczej i Zarządu rzekomo wybranych przez Walne Zgromadzenie, które w istocie nie odbyło się.

W związku z przestępczym działaniem osób, które doprowadziły do zadłużenia Spółdzielni, a teraz za wszelką cenę usiłują odzyskać władzę w Spółdzielni zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

załącznik: Oświadczenie Zarządu ŚSM z dnia 18-02-2015

ZARZĄD

1 27 28 29 30