Rada Nadzorcza Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. 3 Maja 12 zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (okres przed ogłoszeniem upadłości spółdzielni) oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości Spółdzielni i zapisami ustawy o rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” należy składać  w sekretariacie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: 00-391 Warszawa, ul. 3 Maja 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółdzielni.

Oferta powinna zawierać:

 1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu.
 2. Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych – wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat.
 3. Kopię polisy ubezpieczeniowej.
 4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 5. Termin przeprowadzenia badania oraz sporządzenia opinii i raportu.
 6. Cenę (netto, VAT, brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, z uwzględnieniem nakładu pracy na przeprowadzanie badania bezpośrednio w Spółdzielni.

Rada Nadzorcza Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Kontakt: tel. 22 625 14 61, e-mail: sekretariat@srodmiejska.waw.pl

Uchwały poprzedniej Rady Nadzorczej dotyczące zbycia majątku ŚSM i zgody na obciążenie poszczególnych nieruchomości

Prosimy o zapoznanie się z uchwałami Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, które podjęto w latach 2012 – 2014. Dotyczą one następujących kwestii:

Uchwała nr 20 z 14.06.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia prawa użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Grzybowskiej 9 lub jakiejkolwiek innej nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja polegająca na budowie budynku o funkcji biurowej, hipoteką do kwoty 20.000.000 zł

 uchwała 20-2012

Uchwała nr 6 z 18.12.2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do dysponowania majątkiem Spółdzielni na zasadach i wg uznania Zarządu.

uchwała 6-2013

Uchwała nr 4 z 02.04.2014 r. w sprawie wyrażenia warunkowej zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Grzybowskiej 9

Uchwała 4-2014auchwała 4-2014bUchwała nr 13 z 21.05.2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do dysponowania majątkiem Spółdzielni w postaci nieruchomości przy ul. Grzybowskiej 6/10, upoważnienie Zarządu do założenia spółki celowej.

uchwała 13-2014Uchwała nr 14 z 21.05.2014 w sprawie upoważnienia Zarządu do dysponowania majątkiem Spółdzielni w postaci nieruchomości tj. działki nr 5/6 i powołanie spółki celowej.

uchwała 14-2014

Uchwała nr 15 z 28.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wszystkich udziałów w spółkach kapitałowych, których udziałowcem jest ŚSM.

uchwała 15-2014Uchwała nr 16 z 28.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości będących w zasobach ŚSM

uchwała 16-2014

Uchwała nr 17 z 10.06.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie wszelkich nieruchomości do których Spółdzielnia posiada tytuły prawne lub w stosunku do których tytuł prawny na rzecz Spółdzielni zostanie ustanowiony w oparciu o prawomocne orzeczenia sądowe.

uchwała 17-2014

KOMUNIKAT SYNDYKA ŚSM dla WIERZYCIELI Nr 1/04/2015

Warszawa, 22 kwietnia 2015 rok

Wiesław Ostrowski syndyk

Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

 

sygn. akt X GUp 169/15      

 

KOMUNIKAT SYNDYKA ŚSM

dla WIERZYCIELI

Nr 1/04/2015

 

Jako syndyk Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, informuję że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 20 kwietnia 2015 roku ogłoszona została upadłość Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Na Sędziego – komisarza wyznaczono SRR Marcina Krawczyka, a na syndyka Wiesława Ostrowskiego.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesiąca od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. nr 60, poz. 535 z późniejszymi zmianami ) przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy – adres jak wyżej, sygn. akt X GUp 169/15.

Niniejsze postępowanie upadłościowe uznaje się za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku (Dz. U. UE L z dnia 30 czerwca 2000 r.).

Ewentualnych zgłoszeń wierzytelności, spełniających wymogi art. 236, 239, 240 prawa upadłościowego i naprawczego, należy dokonać w dwóch egzemplarzach na adres:

 

Sędzia-komisarz SSR Marcin Krawczyk

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych

ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

sygn. akt X GUp 169/15.

 

Wiesław Ostrowski

Syndyk

KOMUNIKAT SYNDYKA Nr 2/04/2015

Warszawa, 22 kwietnia 2015 rok

 

Wiesław Ostrowski syndyk

Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

 

sygn. akt X GUp 169/15      

 

KOMUNIKAT SYNDYKA

Nr 2/04/2015

 

Jako syndyk Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, informuję iż w dniu 27 kwietnia 2015 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni, Al. 3-go Maja 12 w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne dla pracowników i współpracowników (dotyczy umowy zlecenie, o dzieło i innych) Spółdzielni.

Wiesław Ostrowski

Syndyk

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ogłasza upadłość Spółdzielni

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2015 r.

  KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia br. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, została ogłoszona upadłość Spółdzielni. Sąd wyznaczył Syndyka w osobie Pana Wiesława Ostrowskiego, tymczasowego nadzorcy sądowego Spółdzielni. W związku z ogłoszeniem upadłości ulegną zawieszeniu egzekucje prowadzone przez komorników, co oznacza, że:

 • przestaną obowiązywać zajęcia Państwa czynszów – czynsz będą Państwo płacić tylko na rachunek bankowy Spółdzielni
 • Spółdzielnia zacznie płacić za media (wodę, c.o., energię elektryczną, wywóz śmieci)

Zarząd planuje zorganizowanie w najbliższym czasie spotkań z członkami Spółdzielni, na których zostaną Państwo poinformowani o zaistniałej sytuacji i jej skutkach.

Ponadto informujemy Państwa, że:

 • w dniu 10 marca 2015 r. Rada Nadzorcza wykluczyła z grona członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odwołanych 14 grudnia 2014 roku członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
 • w dniu 14 kwietnia br. rozpoczęła się lustracja Spółdzielni pełna
  i inwestycyjna, prowadzona przez Krajową Radę Spółdzielczą. Spółdzielnia poddana została lustracji za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 14 grudnia 2014 r.
 • w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie toczy się postępowanie dotyczące podejrzenia popełnienia kilkudziesięciu czynów, m.in. z art. 231 § 1, 286 § 1, 296 § 1 i 3 Kodeksu karnego (sygn. akt: VI DS 259/14). Śledztwo to obecnie stało się również przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Treść komunikatu

Postanowienie Sądu

Pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

1 2 3 4